Panorama von dem Kreml im Kasan, Russland


kazan kremlin panoramaReise Photografie v. Denis Le Gourriérec